top of page

PROJEKTI V TEKU

Naslov projekta: Evalvacija učinkovitosti rehabilitacijskih programov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo

Sodelujoči partnerji: ARIS in AVP

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2023-2025

Povezava na vsebino projekta je TUKAJ.

Objava_Manca_edited.jpg
Slika1.png

Naslov projekta: Heroji

Naročnik projekta: Ministrstvo za zdravje

Vodja projekta: Zavod VOZIM

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek

Leto izvajanja: 2016-2022

Loto izvajanja nadaljevalnega projekta: 2022-2025

Kratek opis: Prometne nesreče v cestnem prometu imajo negativen vpliv na vseh ravneh družbe; za posamezne žrtve prometnih nesreč in njihove družine, njihove delodajalce in širše družbe in kot takšne povzročajo velike stroške. Projekt se je nanašal na preučevanje vpliva predavanj/izobraževanj na varnejšo vožnjo mladih voznikov. Zavod VOZIM izvaja preventivne prometne delavnice »Še vedno vozim – vendar ne hodim«, na katerih bodočim in mladim voznikom od 15 do 22 let na inovativen način skozi zgodbe poškodovancev v prometnih nesrečah – invalidov, predstavijo in jih poučijo o posledicah neodgovorne vožnje, pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih predpisov. 

Povezava na vsebino projekta je TUKAJ.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Naslov projekta: Študentski projekt -  Vizualna pozornost kandidatov med procesom usposabljanja za pridobitev vozniškega izpita B kategorije

Upravičenec: Univerza v Mariboru

Sodelujoči iz laboratorija: Tina Cvahte Ojsteršek, Darja Topolšek

Leto izvajanja: 2022-2023

Kratek opis:  Projekt je zajemal pregled teoretičnega ozadja in analizo izkušenj ter stališč inštruktorjev vožnje ter kandidatov za vozniški izpit kategorije B, s poudarkom na vizualni pozornosti med vožnjo. Cilj projekta je bil pridobiti vpogled v proces usposabljanja voznikov in identificirati ključne vidike, ki vplivajo na varnost in uspešnost vožnje. Med pregledom teoretičnega ozadja smo ugotovili, da usposabljanje kandidatov za voznike vključuje teoretični in praktični del ter dodatno usposabljanje za voznike začetnike. Varnost na cesti je odvisna od človeka, ceste in vozil, pri čemer smo identificirali različne vrste voznikov glede na njihovo vedenje in izkušnje. Zaznavanje nevarnosti med vožnjo je kompleksen proces, ki se izboljšuje z izkušnjami. Analiza izkušenj in stališč inštruktorjev vožnje je pokazala, da se kandidati v začetnih urah soočajo s težavami, kot je premajhna pozornost na druge udeležence v prometu in prevelika osredotočenost na vozilo. Inštruktorji igrajo ključno vlogo pri opozarjanju na te težave in poučevanju vizualne pozornosti ter drugih ključnih veščin vožnje. Med najpomembnejšimi izzivi za začetnike so bila prevelika osredotočenost na posamezne elemente vožnje in neznanje prometnih pravil, vendar se večina napak izboljša z napredovanjem v izobraževanju. Pri analizi vizualne pozornosti kandidatov za vozniški izpit smo ugotovili, da se z izkušnjami voznikov povečuje sposobnost hkratnega opazovanja različnih področij vozila in okolice. Izkušeni vozniki so bolj razpršeni pri usmerjanju pogleda, kar omogoča boljše zaznavanje prometnega dogajanja. Premer zenice je pokazal, da bolj izkušeni kandidati doživljajo manj stresa med vožnjo, kar omogoča večjo sposobnost za višje ravni vožnje, kot so predvidevanje nevarnih situacij in varčna vožnja. Zaključki projekta kažejo, da je usposabljanje voznikov ključno za izboljšanje varnosti na cestah.

thumbnail.png
Posnetek zaslona 2023-11-03 142642.png

Naslov projekta: Stroškovna analiza in model lastne cene cestnega tovornega prometa

Naročnik projekta: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije

Sodelujoči iz laboratorija: Marjan Sternad

Leto izvajanja: 2021

Kratek opis: Cestni promet predstavlja najpomembnejšo transportno modaliteto v EU, zato je pomembno oblikovanje strateških področjih, ki so trajnostno naravnana in ekonomsko vzdržna. Ekonomsko vzdržnost dosežemo z obvladovanje in nadziranje stroškov v celotni transportni panogi. Cestni promet je velikega pomena za razvoj gospodarstva, saj predstavlja pomembni delež v strukturi bruto domačega proizvoda. Panoga je tudi v veliki meri odvisna od stanja gospodarstva v Sloveniji in pri naših najpomembnejših trgovinskih partnerjih. Iz vidika prevoznega podjetja obvladovanje lastnih stroškov pomeni konkurenčno prednost na trgu in doseganje boljših poslovnih rezultatov. Vse večja konkurenca v cestnem tovornem prometu sili podjetja k stroškovni učinkovitosti, zato morajo poznati stroške opravljanja prevoznih storitev. Namen raziskovalnega projekta je analizirati delovanje panoge cestnega tovornega prometa in pripraviti model lastne cene na primeru različnih skupin transportnih sredstev.

Povezava na vsebino projekta je TUKAJ.

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Majšperk

Sodelujoči partnerji:  Občina Majšperk

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2021

Kratek opis: Urejeno okolje, trajnostno načrtovanje in prometna kultura so temelj prihodnosti, ki omogoča varen in v bodočnost usmerjen način oblikovanja in uporabe prostora, v katerem živimo. S pametnim načrtovanjem, ki smo ga skupaj z vami začrtali v dokumentu »Celostna prometna strategija«, želimo ustvariti pogoje, da je dostopnost v okolju, glede na naše potovalne navade, vsakomur zagotovljena na varen in zdrav način.

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Posnetek zaslona 2023-11-03 141353.png
Posnetek zaslona 2023-11-03 160103.png

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Kidričevo

Sodelujoči partnerji:  Občina Kidričevo

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2021

Kratek opis: Občina Kidričevo je reprezentativna občina za trajnostno mobilnost, tako po številu polnilnic za električna vozila kot omogočanju brezplačne uporabe in preizkušanja e-koles, e-skuterja in e-avtomobila. S projekti trajnostne mobilnosti zagotavljamo povezanost in enakopravno mobilnost občanov znotraj občine in v širši regiji.

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Starše

Sodelujoči partnerji:  Občina Starše

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2020-2021

Kratek opis: Občina Starše si prizadeva za trajnostno mobilnost, za izboljšanje kakovosti zraka na našem območju, pa tudi za zmanjšanje prometnih zastojev in povečanje prometne varnosti. Prav v ta namen načrtujemo in gradimo varne pot, ki omogočajo varno gibanje – tako peš ali s kolesom. Ta mobilnost je pravzaprav najdragocenejša, saj je njihov ogljični odtis nič. S takim načinom življenja pa ne le, da smo okolju najbolj prijazni, s tem tudi skrbimo in ohranjamo naše zdravje - to, kar je nenadomestljivo. Z raznimi akcijami ozaveščamo in spodbujamo ljudi, da se nam pridružijo in se zavzamejo za aktivno, čisto mobilnost. Če potujemo trajnostno, s svojim obnašanjem pripomoremo najprej svojemu zdravju in dobremu počutju, hkrati pa prispevamo k boljši kakovosti zraka, učinkoviti rabi energije in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Posnetek zaslona 2023-11-03 161042.png

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Kozje

Naročnik projekta: Občina Kozje

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2019

Kratek opis: Občina Kozje je v letu 2019 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, s katero bo občina pridobila pomemben strateški dokument, ki ji bo omogočil premik proti trajnostnemu in celovitemu načrtovanju prometnega razvoja občine.

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Kozje.png
Šmarje.png

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah

Naročnik projekta: Občina Šmarje pri Jelšah

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2017-2018

Kratek opis: Maja 2016 je Občina Šmarje pri Jelšah skupaj z izbranim izvajalcem, in sicer Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru iz Celja, začela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS). V okviru projekta je bila oblikovana vizija: »Trajnostna mobilnost za zeleno prihodnost. Občina Šmarje pri Jelšah – varna, urejena in prijazna do okolja.«, ki je vodila k izoblikovanju prioritet in ukrepov ter strateških ciljev, kateri so: izboljšanje varnosti za pešce in kolesarje; izboljšanje kakovosti javnega potniškega prometa; zmanjšanje negativnih vplivov prometa na prebivalce občine Šmarje pri Jelšah; sprememba potovalnih navad prebivalcev; izboljšanje povezanosti naselij v občini Šmarje pri Jelšah s trajnostnimi načini transporta.

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Žalec

Naročnik projekta: Občina Žalec

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2017-2018

Kratek opis: V Občini Žalec se je izdelava Celostne prometne strategije pričela s prijavo na razpis za sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije konec leta 2015. Po uspešni pridobitvi sofinancerskih sredstev je na podlagi javnega naročila Občina Žalec za pripravljavca Celostne prometne strategije Občine Žalec izbrala Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru, v sodelovanju s podizvajalcem – Razvojno agencijo Savinja. Vizija Celostne prometne strategije občine Žalec, ki bo gonilo trajnostnega razvoja prometa v občini, se glasi: “Občina Žalec bo ljudem in okolju prijazna občina, ki ji je trajnostna mobilnost osnovna usmeritev. Načrtovanje in urejanje prometa bo zagotavljalo delujoč in povezan prometni sistem v občini, ki bo varen, dostopen, učinkovit, prilagojen tudi ranljivim skupinam, ekološko sprejemljiv in predvsem takšen, da bo spodbujal gospodarstvo in podpiral razvoj občine kot turistične destinacije.”

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Žalec.png
Zagorje.jpg

Naslov projekta: Celostna prometna strategija občine Zagorje ob Savi

Naročnik projekta: Občina Zagorje ob Savi

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Tina Cvahte Ojsteršek, Marjan Sternad, Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2017-2018

Kratek opis: Občina Zagorje ob Savi je v letu 2016 pričela z izdelavo Celostne prometne strategije, katere cilj je priprava strateškega dokumenta. Z izvajanjem Celostne prometne strategije Občine Zagorje ob Savi bo razvito okolje prijazno ljudem, okolje bo čisto, zeleno in varno ter bo spodbujalo podjetništvo in gospodarstvo. Vse to bo doseženo ob zmanjšanju osebnega motornega prometa in tovornega prometa. Občina Zagorje ob Savi bo tako postala trajnostno naravnana občina, ki bo sledila sodobnim načinom prometa in spodbujala hojo, kolesarjenje ter uporabo javnega potniškega prometa ob zmanjševanju števila motoriziranih vozil.

Povezava na publikacijo je TUKAJ.

Naslov projekta: Poročilo za oceno deleža uporabe/spremembe potovalnih načinov: kordonsko štetje prometa. 

Naročnik projekta: Občina Laško

Sodelujoči iz laboratorija: Darja Topolšek, Igor Grofelnik

Leto izvajanja: 2018

Kratek opis: V okviru  faze »Izvajanje strategije« Celostnih prometnih strategij se izvede tudi »Spremljanje napredka«. «.  S tem področjem se preverja, kako je občina napredovala pri doseganju zastavljenih ciljev. Rezultati presoji so potrebni tudi za morebitno preoblikovanje ukrepov, da bi z njimi lahko dosegli ciljne vrednosti učinkoviteje in v okviru razpoložljivega proračuna. Ta del poročila se nanaša na kordonsko štetje prometa, katero je lahko osnova ugotavljanju sprememb potovalnih navad v daljšem časovnem okvirju. Porazdelitev potovalnih načinov v občini Laško je sledeče: prevladujejo osebni avtomobili (67 %), velik delež potovalnih načinov predstavljajo tudi pešci, ki jih je v povprečju več kot 24 %. 

Laško.png
ETM.jpg

Naslov projekta: ETM Žalec

Naročnik projekta: Občina Žalec

Sodelujoči iz laboratorija: Uroš Kramar

Leto izvajanja: 2018, 2020, 2021, 2022, 2023

Kratek opis:  Evropski teden mobilnosti (ETM) je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Njen namen je spodbuditi občine k izvajanju ukrepov in promociji trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s tem k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na splošno. Organizirajo se različne izobraževalni, kulturni in zabavni dogodke. V dogajanje se vključi več lokalnih interesnih skupin in širša javnosti, med drugim podjetja, šole, različna društva in nevladne organizacije. Pestro dogajanje in prijetno vzdušje, ki nastane ob pripravljenih dogodkih, pokažeta prebivalcem in mestnim oblastem, da je mogoče to z novo in trajnostno ureditvijo prometa razširiti na vse leto in v dobro vseh.  ETM predstavlja priložnost pokazati javnosti, kaj vse je bilo narejeno na področju trajnostne mobilnosti tekom leta ter še dodatno promovirati ukrepe trajnostne mobilnosti in ozaveščati javnost

bottom of page